DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri TAEDER (Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği) tarafından her yıl düzenlenen ve bu sene 6. yapılacak olan “6. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duymaktayız

6. İç Hastalıkları Akademisi kongresi 02-05 Haziran 2022 tarihlerinde Concorde Luxury Resort Hotel Kıbrıs’ta yapılacaktır.

Amacımız her zamanki gibi çok geniş bir alana hitap eden ve hızla değişen iç hastalıkları konularında çeşitli branşlardaki hekimlerimizin bilgilerini güncellemeyi sağlamaktır. Konular en fazla ihtiyaç duyulan, en sık karşılaşılan başlıklardan seçilmiş olup, toplantılarımızda konunun uzmanı hocalarımız kendi deneyimlerini literatür bilgileri ile birlikte interaktif sunum modellerini uygulayarak aktararak sizlerin pratiğinizde karşılaştığınız sorunlara ve olgulara çözüm önerileri getirecektir.

Yoğun çalışma temposu içerisinde kurulması zor olan kişiler arası ve kurumlar arası iletişimin sağlanmasıda bu toplantıların hedeflerinden biridir.

Her sene olduğu gibi yine bu sene de sözlü ve poster bildiriler ile kogremizin bilimsel yönü daha da güçlenecektir. Sözlü ve poster bildiriler bilimsel kurul tarafından özenle değerlendirilecektir.

İç Hastalıkları Akademisi’ nin artık klasikleşmiş bilimsel ortamında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Sevgi ve saygılarımla,


Doç. Dr. Ramazan İlyas Öner
Kongre Başkanı

BİLİMSEL KURUL

Abdulhalim Şenyiğit
Abdurrahman Şenyiğit
Atilla Önmez
Bora Kaya
Cem Şahin
Erhan Tuncel
Ethem Ünver
Hafize Uzun

Hakan Sayıner
Hüseyin Aydın
Kenan Sağlam
Meltem Sertbaş
Mustafa Kanat
Mustafa Ünübol
Mustafa Yurtdaş
Nalan Okuroğlu

Nedim Turan
Nurhan Haluk Belen
Özgür Karcıoğlu
Özkan Ulutaş
Pelin Uysal
Ramazan İlyas Öner
Selami Bülün
Yaşar Sertbaş

Not: İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.


DÜZENLEME KURULU

Ramazan İlyas Öner
Abdülhalim Şenyiğit
Attila Önmez
Hüseyin Aydın
Selami Bülün
Erhan Tuncel

KONU BAŞLIKLARI

Akılcı İlaç Kullanımı
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut ve Kronik Hepatitler
Anemiler
Aritmiler
Artrit
Asit-Baz Bozuklukları
Astım
Ateşli Hastaya Yaklaşım
Bağ Doku Hastalığı
Covid-19
Cushing Hastalığı
Çölyak
Dahiliye Yoğun Bakım
DİC

Dislipidemi
Dispepsi
Diyabet ve komplikasyonları
EKG kursu
Elektrolit Bozuklukları
FMF
Gut
Hipertansiyon
Hirsutizm
İç Hastalıkları Pratiğinde Beslenme
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
İnsülinler
İrritable Barsak Hastalığı
Kalp Yetersizliği
Kanama Bozuklukları

Kardiyak Aciller
Kronik Böbrek Hastalığı
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Myeloproliferatif Hastalıklar
Obezite
Onkolojik Aciller
Oral Antidiyabetikler
Palyatif Bakım
Pankreas hastalıkları
Peptik Ülser ve Gastritler
Polikistik Over Sendromu
Pulmoner Emboli
Tiroid Hastalıkları
Tromboemboli
Yağlı Karaciğer Hastalığı


BİLİMSEL PROGRAM


14:30-14:45

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                                                                         

14:45-15:30

SÖZLÜ SUNUMLAR - 1

Oturum Başkanı: Selami Bülün

Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Gen Mutasyonu Olan Hastalarda Plazma Homosistein Ve Ürik Asit Düzeyleri Arasındaki İlişki - Fatma Bürde Kaya

İnsülin Direnci ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki - Murat Bülent Küçükay

Yüksek Doz Covid-19 mRNA Aşısı Güvenli Mi?: Literatürde İlk Vaka - Fatih Eskin

Dahiliye Covid-19 Takip Polikliniğine Başvuran Hastaların Covid Aşı Farkındalığı, Aşılanma Özellikleri Ve Covid Geçirme Oranları - Yunus Coşkun

Osteoporozu Olan Hastada Tekrarlayan Vertebra Fraktürlerinde Akılda Tutulması Gereken Tanı: Mutliple Myelom - Ayşe İ.Ünübol

15:30-16:30

SÖZLÜ SUNUMLAR - 2

Oturum Başkanı: Erhan Tuncel

İskemik Modifiye Albumin Düzeyi Diyabetik Retinopati Evresini Gösteren Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi? - Zeynep Altın

Şiddetli Metformin Zehirlenmesi sonrasında Hemodiyaliz ve Venovenöz Hemofiltrasyon ile Başarıyla Tedavi Edildi - Sibel Ada

Nöroendokrin Tümörüne Bağlı Düşük Hemoglobin Düzeyli Bir Olgu - Sefer Aslan

Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastaların Vücut Kompozisyon Analizlerinin, Demografik Özelliklerinin Ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi - Zeynep Ergenç

Acil Serviste Nadir Görülen Akut Batın Sebebi; Falciform Ligaman Nekrozu Olgusu - Fadime Güllü Haydar

Ekzoftalmus Ayırıcı Tanısı ve Literatürün Gözden Geçirilmesi - Hasan Ergenç

Pankreatik İnsülinoma: Nadir Görülen Bir Olgu - Mehmet Sarıaydın


         09:00-10:00        

NEFROLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Vakalar Eşliğinde Kan Gazı Değerlendirmesi/Asit Baz Bozuklukları

Akut Böbrek Yetmezliği

R.İlyas Öner

Faruk Hilmi Turgut

Alaattin Yıldız

         10:00-11:00        

DİYABET OTURUMU

Oturum Başkanı:

SGLT-2 İnhibitörleri-Nefrolog Gözüyle

SGLT-2 İnhibitörleri-Kardiyolog Gözüyle

GLP-1 Agonistleri

Abdulhalim Şenyiğit

Alaattin Yıldız

Mehmet Ballı

Süleyman Hilmi İpekçi

11:00-11:15 KAHVE ARASI
         11:15-12:15        

UYDU SEMPOZYUMU - SANOVEL

Diyabette Güçlü, Hipertansiyonda Üçlü Tedavi

Oturum Başkanı :

Konuşmacılar

Mustafa Ünübol

Attila Önmez - Erdal Belen

12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
         13:15-14:15        

GÖĞÜS HASTALIKLARI OTURUMU

Oturum Başkanı:

Pa Akciğer Grafisi Ve SFT Yorumlanması

Pnömoniye Yaklaşım

Pulmoner Emboli

Attila Önmez

Muhammed Emin Akkoyunlu

Pelin Uysal

Ethem Ünver

         14:15-15:00        

ONKOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Moleküler Hedefli Ajanlar ve İmmünoterapinin Yan Etkilerinin Yönetimi

Serdal Uğurlu

Nedim Turan

15:00-15:15 KAHVE ARASI
         15:15-16:15        

HEMATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Olgularla Anemik Hastanın Değerlendirilmesi

Demir Eksikliği - Kronik Hastalık Anemisi

Abdulhalim Şenyiğit

Zekeriya Aksöz

Eşref Araç

         16:15-17:15        

ENFEKSİYON OTURUMU

Oturum Başkanları:

Nedeni Bilinmeyen Ateş

Diyabetik Ayak

Hakan Sezgin Sayıner - R.İlyas Öner

Hakan Sezgin Sayıner

Fatma Bozkurt

17:15-17:30

SÖZLÜ SUNUMLAR - 3

Oturum Başkanı: Selami Bülün

Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Aşılama Farkındalığı ve Aşılanma Oranları - Kutay Sarı


         09:00-10:00        

İNSÜLİN OTURUMU

Oturum Başkanları:

Bazal-Bazal Plus Tedavi

İnsülin Yoğunlaştırma Tedavisi

Süleyman Hilmi İpekçi - Mustafa Ünübol

R.İlyas Öner

Süleyman Hilmi İpekçi

         10:00-11:00        

GEBELİKTE ÖZEL DURUMLAR OTURUMU

Oturum Başkanı:

Gebelikte Diyabet

Gebelikte Hipertansiyon

Gebelikte Hipotiroidi

Serdar Olt

Abdulhalim Şenyiğit

Seyit Uyar

Mustafa Ünübol

11:00-11:15 KAHVE ARASI
         11:15-12:00        

YOĞUN BAKIM OTURUMU

Oturum Başkanı:

Septik Şok Yönetimi

Aşkı Vural

Yasemin Bozkurt Turan

12:00-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
         13:15-14:15        

DAHİLİYE ACİLLER

Oturum Başkanı:

Hiperosmolar Hiperglisemik Durum

Diyabetik Ketoasidoz

Hipoglisemi Yönetimi

Seyit Uyar - Nizamettin Koca

Selçuk Yaylacı

Serdar Olt

Attila Önmez

         14:15-15:15        

GASTROENTEROLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Gastroenterolojide İleri Endoskopik Yöntemler ve Tedaviler

Çölyak Güncel Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Testlerini Nasıl Yorumlayalım

Eşref Araç

Tarık Akar

Nizamettin Koca

Aşkı Vural

15:15-15:30 KAHVE ARASI
         15:30-16:30        

KARDİYOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Güncel Klavuzlar Eşliğinde Hipertansiyon

Dislipidemiye Güncel Yaklaşım

Erdal Belen

Mustafa Yurtdaş

Cem Şahin

         16:30-17:00        

UZMANINA DANIŞ: Osteoporozda Güncel Yaklaşım

Oturum Başkanı:

Ayşe İyiyapıcı Ünübol

Cem Şahin


         09:00-10:00        

ROMATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Otoinflamatuar Hastalıklara Yaklaşım

Abdulhalim Şenyiğit

Serdal Uğurlu

10:00-10:30

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Ramazan İlyas Öner

10:30-11:30

POSTER SUNUMLAR - 1

Oturum Başkanı: Hüseyin Aydın

Bir Olgu: Mantar Zehirlenmesi - Hüseyin Çetin

ANCA İlişkili Vaskülitlerde Merkezi Sinir Sistemi Tutulumu ve Taklitçileri - Yeliz Yağız Özoğul

Lipit Depo Miyopatisi - Ahmet Emin Yayla

Sjögren Sendromu Seyri Esnasında Gelişen Bir Malign Melanoma Olgusu - Ahmet Emin Yayla

Amlodipin Kullanımına Bağlı Diş Eti Hiperplazisi - Alper Emre Kurt

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

02-05 Haziran 2022

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi:
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 01 Nisan 2022
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 06 Mayıs 2022
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 13 Mayıs 2022
Bilimsel Program Başlangıç: 02 Haziran 2022
Bilimsel Program Bitiş: 05 Haziran 2022

Davet Mektubu

Talep edildiği takdirde TravelPlan Turizm LTD. tarafından gönderilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, TravelPlan Turizm LTD., Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde TravelPlan Turizm LTD.’ye başvurmanızı rica ederiz.

İpek Demir
E-Mail: ipek.demir@travelplan.com.tr
+90 533 821 61 89

Veysel Boğaz
E-Mail: veysel.bogaz@travelplan.com.tr
+90 533 875 62 47

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BEDELLERİ
Kayıt Tipi 1 Mayıs 2022 Sonrası
(Geç Rezervasyon)
Hekim ₺1.800
Firma Temsilcisi ₺1.800

Konaklamalı Katılım Paket ücretine dahil olan hizmetler;

 

 

KONAKLAMA ÜCRETLERİ
CONCORDE LUXURY RESORT HOTEL | KKTC 1 Mayıs 2022 Sonrası
(Geç Rezervasyon)
Tek Kişilik Oda ₺6.950
Çift Kişilik Odada Kişi Başı ₺4.250


DAHİL HİZMETLER VE KOŞULLAR ;

KDV HESAPLAMALARI ;

İPTAL İADE ŞARTLARI ;

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 2.500 TL ( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )

TRANSFER ÜCRETİ ÇİFT YÖN 750 TL

KAYIT, KONAKLAMA, TRANSFER VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

 

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
Travel Plan Turizm LTD.
Banka TÜRKİYE İŞ BANKASI - TL
Şube Kodu 6807
Hesap No 0064712
IBAN TR87 0006 4000 0016 8070 0647 12

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 6 Mayıs 2022  günü gece yarısı 23:59 kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.

 • Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır.
 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.
 • Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildiri özeti 700 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Olgu sunumları hariç bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Ödüle Başvurmak isteyen adaylar “Ödüller” sayfasında yer alan başvuru şartlarını incelemelidir.

Kabul Yazısı

 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar erken kaydın son günü olan 6 Mayıs 2022  tarihine kadar kayıt olmalıdır.

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri
Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır.
Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

İLETİŞİM


KONGRE SEKRETERYASI
Ebru TOPALOĞLU
E-Mail: ebrutopaloglu@taeder.com.tr
+90 537 494 32 14

 

Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği
Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ethem Sok. Ayverdi İş Merkezi No:1/5
Çekmeköy/İstanbul
Web: www.taeder.com.tr
E-Mail: ichastaliklariakademisi@taeder.com.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI

İpek Demir
E-Mail: ipek.demir@travelplan.com.tr
+90 533 821 61 89

Veysel Boğaz
E-Mail: veysel.bogaz@travelplan.com.tr
+90 533 875 62 47


TravelPlan Turizm LTD.
Adres: Girne Çevre Yolu Cengiz Topel Sk. Gaü Koleji Yanı
P.K. 99300, Girne / K.K.T.C.
+90 533 853 90 01
+90 533 853 90 02