5. ic hastalikalri akademisi

8 NİSAN

PERŞEMBE

Prof. Dr. Cemil TAŞÇIOĞLU SALONU
09:20 - 10:20
SÖZLÜ SUNUMLAR - 1
Oturum Başkanı Mehmet HURŞİTOĞLU
Epikardiyal Yağ Dokusu ile Sklerotik Aort Kapak Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Uğur FINDIKÇIOĞLU
Yeni Tanı Konan Arteryel Hipertansiyon Hastalarında Aort Kökü Dilatasyonu Diastolik Disfonkiyondan Bağımsız olarak Sol Atrial Maksimal Volüm ile İlişkilidir - Ahmet Seyda YILMAZ
Hipertansif Olmayan Hastalarda Kan Basıncının D Vitamini Düzeyi ile İlişkisi - Yusuf KARADENİZ
Akut Miyokard İnfarktüsünde İntravenöz Streptokinaz Uygulamasında Görülen Elektriksel ve Mekanik Komplikasyonlar - M. Emin PİŞKİNPAŞA
10:20 - 10:30
Ara
10.30 - 11:30
SÖZLÜ SUNUMLAR - 2
Oturum Başkanı Seydahmet AKIN
Anemi Olmaksızın Demir Depo Eksikliğinin Elektrokardiyografide Frontal QRS-T Açılanması Üzerindeki Etkisi - Emre YILMAZ
Diabetik Olmayan Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Ritm Holterle Belirlenen Otonom Disfonksiyon Parametreleri Kandaki Lenfosit Sayısı, Ortalama Kan Basıncı ve Vücut Kitle İndeksi ile İlişkilidir - Ahmet Seyda YILMAZ
ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsünde d-dimer/albümin Oranı ve 1 Yıllık Prognoz İlişkisi - Güney ERDOĞAN
Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastaların Hastanede Yatış Süreleri, Yatış Sıklıkları ve Nedenleri - Evin BOZKUR
11.30 - 12.15
Ara
12:15 - 13:15
UYDU SEMPOZYUMU - 1
Oturum Başkanı Şakir Özgür KEŞKEK
Pankreatik Ekzokrin Yetmezliği: Tedavisi kolay!
Peki ne kadar farkındayız?
Kadir DEMİR
13.15 - 13.25
Ara
13.25 - 14.25
SÖZLÜ SUNUMLAR - 3
Oturum Başkanı Mehmet Yavuz GÜRLER
Serum ACE Düzeyi COVID19’da Prognostik Belirteç Olarak Kullanılabilir mi? - Akif BAYYİĞİT
COVID-19 Tanısı ile İnterne Edilen Diyabetik Geriatrik Hastalarda Geriatrik Beslenme Risk Indeksi (GNRI) ile Hastalığın Prognozu Arasındaki İlişki - Rıdvan SİVRİTEPE
Hastaneye Yatırılan COVID-19 Hastalarına En Sık Eşlik Eden Komorbid Hastalıklar, Komorbid Hastalık - Klinik Seyir İlişkisi - Kadem ARSLAN
COVID-19 Salgını Sırasında Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi Randevularına Gelmeme Davranışı Üzerine Etkili Faktörler - Hasan YILMAZAra
14.25 - 15:00
Ara
15:00 - 16:00
SÖZLÜ SUNUMLAR - 4
Oturum Başkanı Münevver M. S. AYDIN
Sağlık Kuruluna Başvuran Hastaların İç Hastalıkları Bölümü Özürlülük Durumlarının Cinsiyet ve Yaş Faktörü ile İlişkisi - Ulaş Serkan TOPALOĞLU
Acil Servise Başvuran Ve Ciddi Hipernatremi Tespit Edilen Geriatrik Hastalarda; Etiyoloji, Prezentasyon, Tedavi, Prognostik Faktörler ve Klinik Sonlanım - Ali Can KURTİPEK
Bir Palyatif Bakım Kliniğinde Ağrıya Yaklaşım ve Opioit Kullanım Oranları - Hilal ZENGİN
Beta Talasemi Minör Hastalarında Karotis İntina Media, Aortik İntima Media Kalınlıkları ve Thiol-Disülfit Homeostazinin Karşılaştırılması - Cansu TUFAN
16:00 - 16:10
Ara
16:10 - 17:10
SÖZLÜ SUNUMLAR - 6
Oturum Başkanı Derya DEMİRTAŞ
Acil Serviste Trombosit kütle indeksi( PLTxMPV) ve Nötrofil/Lenfosit oranı ( NLO)’nın Akut Pankreatit Tanısındaki Yeri - Eyyüp Sabri ŞEYHANLI
Özofageal Disfaji Semptomu ile Başvuran Hastaların Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları - Sami ÇİFCİ
Kronik Karaciğer Hastalığında APRI ve KING Skorlarının Karşılaştırılması - Semih KALYON
Psiko-atopik İBS: Anksiyete Atopik Hastalarda İrritabl Bağırsak Sendromunun Prevalansını Arttırır - Emre EMRE
17:10 - 17:30
Ara
17:30 - 17:55
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Şakir Özgür KEŞKEK - Meral MERT
Mine ADAŞ - Seydahmet AKIN
Hüseyin AYDIN
17.55 - 18.00
Ara
18:00 - 18:40
OTURUM - 1
COVID-19 PANELİ KİME, NE ZAMAN, HANGİ TEDAVİ?
Oturum Başkanı: Abdulbaki KUMBASAR
Covid-19 Tedavisinde Plazmaferez, İmmünplazma ve ECMO
Yıldız OKUTURLAR
Covid-19 Seyrinde Sitokin Fırtınası ve Kontrolü
Seydahmet AKIN
18.40 - 18.45
Ara
18:45 - 19:45
UYDU SEMPOZYUMU - 2
Güncel Kanıtlar İle Yeni T2DM Hastası İçin Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Meral MERT - Özlem ÜSTAY
19.45 - 19.50
Ara
19:50 - 20:50
Oturum - 3
SOLUNUM PANELİ
Oturum Başkanı: Sibel ARINÇ
Covid-19 Döneminde Astım & KOAH Tedavisi
Feride YAMAN
Covid-19 Tedavisi ve Steroidlerin Yeri
Feride YAMAN
20.50 - 20.55
Ara
20:55 - 21:55
UYDU SEMPOZYUMU - 3
Oturum Başkanı Mustafa ARAZ
Diyabet ve Non Alkolik
Yağlı Karaciğer Hastalığı Pandemisi
Dinç DİNÇER
21.55 - 22.00
Ara
22:00
Oturum - 5
KURS
Oturum Başkanı: Yıldız OKUTURLAR
Örneklerle EKG Kursu
Davran ÇİÇEK
Prof. Dr. Murat DİLMENER SALONU
09:20 - 10:20
VAKA SUNUMLARI - 1
Oturum Başkanı: Meltem SERTBAŞ
İnsülinoma Olgusunda Yüksek Cerrahi Riskli Durumda Medikal Tedavi Seçenekleri - Hüseyin DURU
Antitiroid Tedavinin Kötü Senaryosu
Olgu Örneği - Hülya HACIŞAHİNOĞULLARI
Alışılmışın Dışında Seyir Gösteren Bir Otoimmün Tiroidit Vakası - İsmail Cem YILDIR
10:20 - 10:30
Ara
10.30 - 11:30
VAKA SUNUMLARI - 2
Oturum Başkanı İlyas ÖNER
Sarı Kantaron İlişkili Akut Böbrek Hasarı Olgusu - Zelal ADIBELLİ
Bitkisel İlaçlar Ne Kadar Güvenli? Böbrek Nakli Yapılan Bir Olgu Üzerinden Değerlendirme - Ahmet Ziya ŞAHİN
Sebebi Bilinmeyen Ateş Olgusu: Still Hastalığı - Büşra YAVUZ
Erken Yaşta Hipertansiyon İle Gelen Bir Hastanın Yönetimi - Mustafa GÜNDOĞDU
Hipokaleminin Nadir Nedenlerinden Gitelman Sendromunda Aile Taraması Yapılmalı mı? - Fatih ESKİN
11.30 - 12.15
Ara
12:15 - 13:15

13.15 - 13.25
Ara
13.25 - 14.25
VAKA SUNUMLARI - 3
Oturum Başkanı Bahar ÖZDEMİR
COVID-19 Sonrası Portal Ven Trombozu Olgusu - Enes Seyda ŞAHİNER
Covid-19 Pnömonisi Nedeniyle Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Hipertansiyonun Radyolojik Bulgular Ve Mortalite İle İlişkisi - Işıl Kibar AKILLI
Dispne Şikayeti İle Gelen Covid 19 Şüpheli Hastada Gözden Kaçan Bir Antite: Atriyal Miksoma - Kemal KÜRKÇÜ
COVİD-19 Sonrası Reaktif Artrit ve Epiploik Apandisit Olgusu - Osman İNANAra
14.25 - 15:00
Ara
15:00 - 16:00
SÖZLÜ SUNUMLAR - 5
Oturum Başkanı Begüm AVCI
Kliniğimizde primer hiperparatirodi nedeniyle opere edilen hastaların operasyon öncesi ve sonrası klinik ve laboratuvar bulgularının karşılaştırılması - Hamide PİŞKİNPAŞA
Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özellikleri ile İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Bulgularının Karşılaştırılması - Engin BEYDOĞAN
Hipoparatiroidili Kadın Hastalarda Gebelik Döneminde Tedavi İhtiyaçlarındaki Değişimlerin Değerlendirilmesi - Naim PAMUK
Subakut Tiroiditte Hipotiroidi Gelişimi Öngören Faktörler - Şevval Tuğçe YILDIZ
16:00 - 16:10
Ara
16:10 - 17:10
SÖZLÜ SUNUMLAR - 7
Oturum Başkanı Mehmet Yavuz GÜRLER
Çift Balonlu Enteroskopinin İnce Barsak Hastalıklarının Değerlendirilmesindeki Yeri - Ali Erkan DUMAN
Peptik Ülser Hastalarında Nötrofil/ Lenfosit, Platelet/ Lenfosit Oranları ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi - Berrin Y. KAYA
Trombotik Trombositopenik Purpura: Dirençli Olgularımızda Tedavimiz Nasıl Olmalıdır ? - Sevilay Süreyya ERMİŞ
Lenfoma ve Multipl Myelom Hastalarında Otolog Kemik İliği Nakli Sonrası Fungal İnfeksiyon Gelişme Sıklığı, Nedenleri ve Tedavisi - Çağlar ÜNAL
17:10 - 17:30
Ara
17:30 - 17:55
17.55 - 18.00
Ara
18:00 - 18:40
OTURUM - 2
GASTROENTEROLOJİDE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başkanı Banu BÖYÜK Fonksiyonel Dispepsi Hastalarına Yaklaşım
İrfan KARAHAN
Hassas Bağırsak Sendromu Yönetimi
Ali Erkan DUMAN
18.40 - 18.45
Ara
18:45 - 19:45

19.45 - 19.50
Ara
19:50 - 20:50
OTURUM - 3
LİPİD PANELİ
Oturum Başkanı: Semir PAŞA Trigliserit Yüksekliğinin Yönetimi, Kimde, Ne Zaman Hangi Tedavi?
Cem ŞAHİN
Sekonder Hiperlipidemiye Yaklaşım
Süleyman AHBAB
20.50 - 20.55
Ara
20:55 - 21:55

21.55 - 22.00
Ara
22:00
OTURUM - 6
GÜNCEL KILAVUZLAR IŞIĞINDA ROMATOLOJİ
Oturum Başkanı Ali ÖZDEMİR Behçet Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Seyit UYAR
Ankilozan Spondilit
Selda ÇELİK
FMF Nasıl Tanıyalım? Nasıl Tedavi Edelim?
Banu BÖYÜK