5. ic hastalikalri akademisi

9 NİSAN

CUMA

Prof. Dr. Cemil TAŞÇIOĞLU SALONU
09:30 - 10:30
SÖZLÜ SUNUMLAR - 8
Oturum Başkanı Yaşar SERTBAŞ
Klinik Pratikte Diyabet: Diyabeti Nasıl Teşhis Ediyoruz ve Başlangıçta Nasıl Yönetiyoruz? - Aylia YEŞİLOVA
Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Glukoz ve HbA1c Değerlerinin Serum Klotho Düzeyleri ile İlişkisi - Mustafa TOPAL
Diyabet Ünitesinden ve Dahiliye Polikliniğinden Takipli Diyabet Hastalarının Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlarının Karşılaştırılması - Nazire ALADAĞ
Tip 2 Diyabet Hastalarında Hiperlipidemi ve Kılavuzlara Uyum - Işılnur İŞEL
10:30 - 10:40
Ara
10.40 - 11:40
SÖZLÜ SUNUMLAR - 9
Oturum Başkanı İrfan KARAHAN
Oral Glukoz Tolerans Testinde 1. Saat Plazma Glukozu ve Diyabet Gelişim Riski - Suat ŞEN
Prognostik Nutrisyonel İndeks'in Diyabetik Retinopati ile İlişkisi - Şeyhmus KÜLAHÇIOĞLU
Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Sclerostinin Osteoporoz ve Kırık Riski ile İlişkisi - Pervin Özkan KURTGÖZ
COVID-19 Tanılı Tip II diyabetik hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Parametreleri ile Mortalite Arasındaki İlişki - Meltem SERTBAŞ
11.40 - 12.15
Ara
12:15 - 13:15
UYDU SEMPOZYUMU - 4
Oturum Başkanı Hüseyin AYDIN
Hipertansiyonda 3’lük Atış
Atilla BİTİGEN - Mustafa ARICI
13.15 - 13.25
Ara
13.25 - 14.25
SÖZLÜ SUNUMLAR - 11
Oturum Başkanı Nalan OKUROĞLU
Covid-19 İnfeksiyonu Olan Hastalarda Anemi Parametrelerinin ve Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Dilan KABACA
Covid-19 Hastalarında Charlson Komorbidite İndeksinin Değerlendirilmesi - İsmail KIRLI
Covid-19 Pnömonisi Seyrinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Varlığının Radyolojik Bulgular, Hastalık Şiddeti ve Mortalite ile İlişkisi - Müge BİLGE
COVID-19’da kullanılan laboratuvar parametrelerin prognoza etkisi - ilhami GÜLTEPE
14.25 - 14.35
Ara
14:35 - 15:35
SÖZLÜ SUNUMLAR - 12
Oturum Başkanı Mehmet KAPLAN
Palyatif Bakım Kliniğinde Nörolojik Hastalık Tanısı Almış Hastaların Beslenme Analizi - Hilal ZENGİN
Geriartik Akut Koroner Sendrom Hastalarında De Ritis Oranı ile Hastane içi Mortalite Arasındaki İlişki - Selahattin AKYOL
Akciğer Grafilerine Bir de Bu Gözle Baktık: Azigos Lobu Sıklığımız - Hatice Beyazal POLAT
15.35 - 18.00
Ara
18:00 - 18:40
OTURUM - 7
NEFROLOJİ PANELİ - 1
Oturum Başkanı Cem ŞAHİN Asit Baz Bozuklukları Zeynep KARAALİ
Sıvı Elektrolit Bozukluğu
Ali ÖZDEMİR
18.40 - 18.45
Ara
18:45 - 19:45
UYDU SEMPOZYUMU - 5
Oturum Başkanı Tevfik ECDER Hipertansiyon Tedavisinde AH Deme VAH De
Semir PAŞA
19.45 - 19.50
Ara
19:50 - 20:35
Oturum - 9
HİPERTANSİYON PANELİ
Oturum Başkanı Selami BÜLÜN
Kimde? Ne Zaman? Hangi Hipertansiyon?
Şakir Özgür KEŞKEK
Acilde Hipertansiyona Yaklaşım
Bora KAYA
20.35 - 20.40
Ara
20:40 - 21:40
UYDU SEMPOZYUMU - 6
Pandemide PPİ Kullanımı Güvenli mi?
Cem KALAYCI
21.40 - 21.45
Ara
21:45
OTURUM - 11
İÇ HASTALIKLARINDA PRATİK YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı Arif YÜKSEL
Transaminaz Yüksekliği Olan Hastaya Yaklaşım
Derya DEMİRTAŞ
Lenfadenomegaliye Yaklaşım
Hilmi Erdem SÜMBÜL
Hirşutizm Olan Hastaya Yaklaşım
İrfan NUHOĞLU
Prof. Dr. Murat DİLMENER SALONU
09:30 - 10:30
VAKA SUNUMLARI - 4
Oturum Başkanı Ahmet ZİYA ŞAHİN
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Subklinik Vagal Nöropati - Emine TAŞKIRAN
Nadir Görülen Non-immun Hemolitik Anemi:Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri - Sevilay Süreyya ERMİŞ
10:30 - 10:40
Ara
10.40 - 11:40
SÖZLÜ SUNUMLAR - 10
Oturum Başkanı Bora KAYA
Hipotiroidili Hastalarda Visseral Adiposite İndeksi Değerlendirilmesi - Bahar ÖZDEMİR
Vitamin D Eksikliği ve Tedavi Yaklaşımı - Emre HOCA
PKOS, İdiyopatik Hirsutizm ve Kontrol Grubunda VKİ ile İnsülin Direnci İlişkisinin Değerlendirilmesi - Mahmut APAYDIN
Graves Hastalarında Tanı Anındaki Parametrelerin Ötiroid Olma Süresine Etkisi - Didem Acarer BUGÜN
11.40 - 12.15
Ara
12:15 - 13:15
13.15 - 13.25
Ara
13.25 - 14.25
VAKA SUNUMLARI - 5
Oturum Başkanı Hatice Beyazal POLAT
Diyabetik Ketoasidoz ile Başvuran Dyke Davidoff Masson Sendromu - Ayşe HACIÇAVUŞOĞLU
Down Sendromlu Hastada Gelişen Ciddi Hipernatremi Tedavisi - Eda Nur BÜLBÜLLER
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik ve COVİD-19: Olgu Sunumu - Emre EMRE
14.25 - 14.35
Ara
14:35 - 15:35
SÖZLÜ SUNUMLAR - 13
Oturum Başkanı Erhan TUNCEL
Obezite Tanısı Alan Ergenlerde Psikososyal Problemler ve Bunlarla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi - Semra YILMAZ
Obezitede Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Monosit/HDL oranı - Mehmet BANKİR
15.35 - 18.00
Ara
18:00 - 18:40
OTURUM - 8
NEFROLOJİ PANELİ - 2
Oturum Başkanı Kenan SAĞLAM
Kontrast Madde Kullanımının Yönetimi
Zehra EREN
Polikistik Böbrek Hastalığı: Kimi? Nasıl Takip Edelim?
Ahmet Ziya Şahin
18.40 - 18.45
Ara
18:45 - 19:45
19.45 - 19.50
Ara
19:50 - 20:35
OTURUM - 10
ENFEKSİYON PANELİ
Oturum Başkanı Abdülbaki KUMBASAR
Sepsis Tanı ve Tedavisi
Ali MERT
DİK Tanı ve Yönetimi
Avşar ZERMAN
20.35 - 20.40
Ara
20:40 - 21:40
21.40 - 21.45
Ara
21:45
OTURUM - 12
HEMATOLOJİ PANELİ
Oturum Başkanı Hatice Beyazal POLAT
Esansiyel Trombositoz
Nalan OKUROĞLU
Polisitemia Vera
Itır DEMİRİZ
Multiple Miyelom
Müjgan Gürler